Historie 1910 - 1920


24-01-1910 (Corr.)

Biljardfabriek Wilhelmina -> F.W.Wiegel (secr. B.S.).Biljard van ƒ 650,- voor ƒ 625,- uit te voeren in eikenhout, volgens model A van mijn catalogus, speelruimte naar verkiezing 2.20 M bij 1.10 M of 2.30 M bij 1.15 M. Inbegrepen de onkosten van het monteeren alsook de vracht naar costi. Op dit eventueel aan Uwe Sociëteit te leveren biljard zullen worden aangebracht de echte dubbele matchbanden, leibladen van 5 cm dikte, benevens het fijne biljardlaken, terwijl de toebehooren bestaan uit een stel prima ivoren ballen, queuenstandaard met twaalf queuen, pommeranzen, ouwels, krijt en een leitje. Ook zal door mij nog om de pooten koper worden aangebracht. Tenslotte geef ik tien jaren guarantie op banden, blad en ‘t houtwerk.

 

04-1910 (B.V.)

Kasrekening B.S. : Ontvangsten Biljards 1909 ƒ 346,05.

 

29-04-1910 (A.V.Z.)

Oprichting Z.B.C. in De Doelen te Zwolle als onderdeel van de Buitensociëteit Zwolle.

 

11-10-1910 (B.V.)

Het Wilhelminabiljard zal van een nieuw laken worden voorzien, gaarne van iets steviger qualiteit.

 

26-10-1910 (B.V.)

Den kastelein wordt verzocht er vooral voor te zorgen dat de ballen van het biljard geregeld worden opgeborgen.

 

22-01-1911

Oprichting van de Nederlandsche Biljard Bond (N.B.B.).

 

08-02-1911 (B.V.)

Voorlopig zal geen biljardconcours worden gehouden. Een proef met hangend licht zal genomen worden boven één der biljarten, te leveren door de firma Telder.

 

04-1911 (B.V.)

Kasrekening B.S. : Ontvangsten Biljards 1910 ƒ478,50.

 

10-05-1911 (B.V.)

Ter vergadering komen thans de heren Snijder en G. van Oorschot als afgevaardigden van een op te richten biljardclub. Zij wenschten nl. van het bestuur te vernemen of de Sociëteit op één of twee avonden de biljartes ter hunner dispositie kon stellen en of wij in principe genegen waren een nieuw biljard aan te schaffen. Als antwoord hierop deelt de voorzitter hen mede, dat zij moeilijk de biljartes op één of meer avonden ter hunner beschikking kunnen stellen met het oog op de andere leden der Sociëteit, ook dat hem inziens, wanneer de leden der biljardclub behoorlijk afschrijven, zij geen last zullen ondervinden van anderen, want dat dan geheel reglementair de biljarten ter hunner beschikking zijn. Wat het 2e gedeelte betreft nl. de principiële vraag naar een nieuw biljard, hierop valt moeilijk een definitief antwoord te geven. De toekomst zal dit moeten uitmaken.

 

25-05-1911 (K.C.)

Het aantal plaatselijke sportvereenigingen werd door de geboorte der "Kamper Biljardclub" met één vermeerderd. In een maandag (22 Mei 1911) in de Buiten Sociëteit gehouden vergadering werd tot de oprichting besloten. Het aanvankelijk ledental bedraagt 22.Tot bestuursleden werden gekozen: J.H. Tiel (voorzitter 1911-1912)A.M. Snijder (secretaris)C.A. Schregardus (penningmeester)S.A. Kalf en E. Wassens (commissarissen). De maandag- en zaterdagavonden werden tot dagen van samenkomst bestemd.

 

02-06-1911 (B.V.)

De heer Van Oorschot deelt mede dat eenige leden der onlangs opgerichte biljardclub (Algemeene Vergadering Kamper Biljardclub 27 Mei 1911 ter vaststelling van het Reglement. red.) hem den wensch hebben te kennen gegeven dat de Sociëteit een nieuw biljard zou aanschaffen, en vraagt den Voorzitter (Hr. Uitenhage de Mist red.) naar aanleiding daarvan of aan diens verzoek wellicht zou zijn te voldoen. De heer Van Oorschot toch is van oordeel dat het oude biljard voor een goed speler onbruikbaar is, en de tegenstelling van dit met 't andere te groot is. Na eenige discussie hieromtrent wordt op voorstel van den Voorzitter besloten deze zaak, voornamelijk uit hoofde van des ongunstige financiële bestand der Sociëteit, tot het volgend jaar aan te houden, doch inmiddels het oude biljard van nieuwe lakens te voorzien. De heer Van Oorschot belast zich met de zorg voor deze mededeeling in dezen zin van de biljardclub en tevens voor het leggen van het nieuwe laken.

 

11-07-1911 (B.V.)

Aan de orde is een schrijven den 4e dezer van de Kamper Biljardclub waarbij deze verzoekt tot het plaatsen van een nieuw biljard te willen overgaan, daar volgens haar het oude niet voldoet aan de meest billijke eischen welke aan een goed biljard gesteld mogen worden. Volgens inlichtingen, door des Penningmeester verstrekt, brengen de financiële omstandigheden der Sociëteit niet mee dat we een nieuw biljard kunnen betalen. De ontvangsten der biljards beloopen over een jaar circa ƒ 550, -.Indien we een nieuw biljard aanschaffen en er dus van verzekerd zijn dat de club hare oefeningen in onze Sociëteit blijft houden, zal dat, behalve de te maken verteringen, naar schatting van den Penningmeester ± ƒ 200, - `s jaars opleveren. Door hem is van de Biljardfabriek Wilhelmina een schrijven ontvangen dat ter tafel komt, en waarin o.a. wordt aangeboden een gebruikt, zoo goed als nieuw biljard met nieuwe toebehooren voor ƒ 475, - terwijl het oude voor ƒ 100,- in betaling wordt genomen. Na ampele bespreking wordt besloten te trachten den prijs op ƒ 400, - te krijgen en, indien dat gelukt, het aangeboden biljard te accepteeren onder voorwaarden: 1e Levering franco geplaatst in de Sociëteit.2e Betaling begin 1912 of zooveel eerder als de Sociëteit wenscht.3e Bevoegdheid van de zijde der Sociëteit `t biljard terug te geven als `t den spelers niet voldoet, in `t welk geval daarvan binnen 8 dagen na de levering van de fabriek wordt bericht gezonden.4e Bevoegdheid `t oude biljard met toebehooren voor ƒ 100, - in betaling te geven. In elk geval wordt in principe besloten tot `t aanschaffen van het nieuwe biljard over te gaan. Aan de Biljardclub zal van `t besluit een nieuw Wilhelminabiljard aan te schaffen worden kennisgegeven.

 

18-07-1911 (B.V.)

De Heer Van Oorschot stelt voor, met het oog op de gunstige financiële resultaten van het vorig biljardconcours - dezen zomer - liefst zoodra mogelijk, andermaal een biljardconcours (kegeltjesspel) voor leden en geïntroduceerde vreemdelingen te arrangeeren.Besloten wordt daartoe nog deze week over te gaan.De Heeren Busscher en Stuiver zullen voor ± ƒ 250, - te Kampen en Zwolle prijzen koopen. Aan de orde is een schrijven van de biljardfabriek Wilhelmina:" De prijs van het bewuste biljard niet lager dan ƒ 475, - te kunnen stellen, doch overigens met onze conditiën akkoord te gaan. "Besloten wordt `t biljard met nieuwe ballen te accepteeren voor ƒ 475, - doch tevens `t concours nog op `t oude biljard te doen houden en `t nieuwe na afloop van `t concours te doen plaatsen. Inmiddels zal worden getracht `t oude biljard onderhands te verkoopen, waardoor er allicht meer dan ƒ 100, - van zal te maken zijn.

 

20-09-1911 (B.V.)

Het oude biljard met toebehooren en de groote vulkachel merk Ruh uit de koffiekamer per advertentie in de "Hotelhouder" en de "Zwolsche Courant" te koop aan te bieden.

 

09-11-1911 (K.C.)

Bij den zaterdagavond gehouden wedstrijd om kunstvoorwerpen in de B.S., door de Kamper Biljardclub waren de prijswinnaars: 1. W. v.d. Kamp 2. E. Broekman 3. G. v. Oorschot 4. E. Wassens 5. L. de Groot  6. T. de Jager.

 

20-12-1911 (B.V.)

Ingekomen:1e Brief van de Kamper Biljardclub verzoekende verlaging van het biljardtarief bij onderlinge concoursen.Hierop wordt op grond van het feit dat pas een nieuw biljard is aangeschaft, afwijzend beschikt.2e Brief van de Sociëteit " De Harmonie" te Zwolle, inhoudende het verzoek om in dezen winter gezamenlijk een biljardwedstrijd voor leden der beide sociëteiten te willen houden.Besloten wordt hierop niet in te gaan, doch deze brief te zenden aan de Kamper Biljardclub met de vraag of zij naar aanleiding daarvan met " De Harmonie" in relatie wil treden en onder mededeeling dat wij voor die wedstrijd de biljartes gratis zullen afstaan.

 

21-12-1911 (K.C.)

Maandagavond heeft in de B.S. alhier een biljardwedstrijd plaats gehad. De uitslag: in de 1e klasse: 1. C.A. Schregardus 2. E. Bachman 3. G. v. Oorschot In de 2e klasse: 1. A.M. Snijder 2. Chr. Hengeveld 3. J. Hoogenkamp

 

05-12-1912 (B.V.)

Tot Kastelein en Kasteleines worden benoemd G. Schwaankuiper en echtgenoote te Amsterdam. Hij was laatst kastelein in de Heeren-Sociëteit te Leeuwarden en tevoren in "Onder Ons" te Amsterdam. Sinds 1912 is de heer W. Just als gerant bij de B.S. in dienst, een functie die hij ruim 25 jaar zal bekleden.

 

15-01-1913 (B.V.)

Besloten wordt één der biljards van nieuwe lakens te voorzien. Op verzoek van de Kastelein: een stel nieuwe biljardballen aan te schaffen, waarvoor hij bij de firma Overes in Den Bosch vooraf prijsopgaaf zal aanvragen.

19-09-1913 (B.V.)

Door den Heer Snijder wordt de wenschelijkheid betoogd de beide biljards van nieuwe lakens te doen voorzien. Om de kas niet met de kosten daarvan te bezwaren stelt hij voor een biljardconcours (kegeltjesspel) van 3000 series à 10 cts te organiseren en daarvoor ƒ 200, - à ƒ 220, - aan prijzen aan te schaffen. Na eenige discussie hieromtrent, waarbij de Voorzitter zegt het te betwijfelen of het thans met het mooie weer, wel de geschiktste tijd is, zullen de Heeren Busscher en Stuiver een poging doen om aan het concours tevens een concours op den bak te verbinden. Tenslotte wordt het voorstel-Snijder aangenomen, in zooverre gewijzigd, dat voor prijzen ƒ 190, - zal worden besteed. Met het aanschaffen der prijzen ten getale van ± 20 belasten zich welwillend de Heeren Snijder en Busscher. Besloten wordt Zondag 21 dezer met het concours te beginnen en advertenties in de Kamper en Zwolsche Couranten te plaatsen.

 

21-10-1913 (A.V.Z.)

Van verschillende zijden wordt voor en tegen toetreding tot de Nederlandse Biljartbond gepleit. De heer Pieper wil eventueel hooge prestaties onzer leden afwachten. Daarentegen verwacht de heer Visscher een hooger spelpeil van de toetreding. De heer Smit wil toetreding doch dispensatie voor de met Kamper Biljartclub voorgenomen wedstrijden, ongeacht dat deze niet lid zijn van den Bond. Besloten met op 1 na algemeene stemmen tot toetreding onder reserve van dispensatie. Concoursen met zusterverenigingen: Door den Voorzitter wordt medegedeeld dat eene uitnodiging is ontvangen van de Biljartclub Kampen, tot het houden van een wedstrijd en voor elke club uit te nodigen een 6-tal spelers. De heer Diesselhof is tegen: te druk omdat ook nog wedstrijden zijn te voeren met Zwolle en Deventer. Anderen voeren aan dat het houden van concoursen de lust der leden tot biljarten bevordert. De heer Visscher wil de kosten zo laag mogelijk houden: geen sou. Met algemeene stemmen wordt het voorstel om met Kampen te onderhandelen om thans een 2 viertallen van 2e klassers wedstrijden te voeren.

 

19-12-1913 (B.V.)

Ingekomen: een schrijven van de Biljardfabriek Wilhelmina, waarbij een tevredenheidsbetuiging omtrent de biljards wordt gevraagd teneinde die in een nieuwe catalogus op te nemen. Besloten wordt de verklaring af te geven dat de beide biljards de algemeene tevredenheid der leden wegdragen. Biljard met toebehooren ± ƒ 600, -2 biljardlampen à ƒ 38, -.

 

13-01-1914 (B.V.)

De Kastelein - ter vergadering geroepen - bepleit de wenschelijkheid tot het aanschaffen van biljardklokken, teneinde een betere controle op de biljards te hebben. Ofschoon niet alle leden - speciaal niet de Heer Busscher - eenen dergelijke dure controle noodig achten wordt den Kastelein opgedragen eens naar den prijs en de deugdelijkheid dier instrumenten te informeren, en daaromtrent rapport te doen.

 

02-03-1914 (B.V.)

Verbouwing Buiten Sociëteit. De drie biljards zullen onafhankelijk van den vloer op poeren worden gesteld, teneinde zooveel mogelijk aan de wenschen der biljarters tegemoet te komen. E.Wassens voorzitter KBC (1913-1914).

 

10-03-1914 (A.V.K.)

De Voorzitter B.S. (Hr. Abeleven) deelt mede, dat het bezoek der Sociëteit aanmerkelijk is toegenomen en de ruimte der koffiezaal wel eens te klein is. Door de oprichting eener biljardclub (33 leden) wordt dit spel veel meer dan vroeger beoefend, waarbij de Sociëteit eveneens gebaat is. De woonkamer van den kastelein zal bij de koffiezaal worden aangetrokken en daarin worden 2 biljards geplaatst. Er komen dan 3 biljards achter elkaar te staan en de andere helft der koffiezaal zal worden ingenomen door een geriefelijke leestafel. Hr. Snel: De biljards dienen ingericht te worden tot zeer goede. Ook geeft hij in overweging biljardklokken aan te schaffen, opdat de gespeelde tijden ook worden betaald. Nu worden de partijen wel eens veel langer dan een half uur. Vz.: Het Bestuur is met de klokken nog niet tot eene oplossing gekomen, maar denkt er wel over het biljardtarief iets te verhoogen. Hr. Schregardus zou de veranderingen aan de beide bestaande biljards willen laten uitvoeren door de leverancier, die met zijn fabrikaat het beste bekend is. Spreker is tegen de klokken omdat die zoo dikwijls defect zijn en dan als controle onbruikbaar zijn. Hr. Priems vraagt of de leden der Biljardclub het recht hebben verkregen van de handicap. Soms duren de partijen langer dan een half uur. Hr. Snijder: Destijds hebben de leden der Biljardclub met het Bestuur der B.S. geconfereerd over een en ander en toen is aan de Biljardclub dit recht verleend. Hr. Bachman: De cijfers wijzen vrijwel aan de punten die in een half uur kunnen worden gemaakt. Hr. W. Dwars zegt namens alle biljarters het Bestuur dank voor het tot stand brengen van zulk een mooie verbetering. Kasrekening: Ontvangsten Biljards 1913 ƒ 711,30.Aanschaf Biljardballen 1913 ƒ 65,15.

 

03-04-1914 (B.V.)

Ingevolge de in de laatste algemene vergadering door de Directie gedane toezegging wordt een Commissie benoemd, die tot taak zal hebben het ontwerpen van een reglement op het gebruik der biljards. Als leden dier Commissie worden aangewezen de Heeren Busscher, Snijder, Schregardus en Snel. Paasch - Zon - en Maandag viering van de voltooiing der verbouwing o.a. zal de nieuwe biljardzaal worden ingewijd met een biljardconcours voor alle leden der Sociëteit op 18 en 19 April, waarvoor de Soc. 3 medailles zal beschikbaar stellen. Besloten wordt aan vorengenoemde Commissie voor het ontwerpen van het biljardreglement te verzoeken zich met de regeling van dat concours te willen belasten. Aangenomen wordt vanaf Paaschen het biljardtarief te verhoogen tot 40 cts. per uur.

 

04-1914 (B.V.)

Algemeen Reglement van de Vereeniging De Buiten-Sociëteit. Art. 4. Tot de buffetkamer en de biljardzaal hebben in geen geval toegang personen beneden 18 jaar en geïntroduceerde korporaals of voluntairs van het Instructie Bataljon. Art. 26. Zoo mogelijk maakt steeds minstens één officier van het garnizoen te Kampen deel uit van de Directie.

 

16-04-1914 (K.C.)

Opening verbouwde koffiekamer: Eén biljard is er uit verhuisd, een nieuwe leestafel met een aantal nieuwe stoelen is daarvoor in de plaats gekomen, een tafel die den verwenden sociëteitsbezoeker met genoegen een half uurtje in tijdschriften en couranten zal doen bladeren en die met twee staande koperen gaslampen en een courantenhanger een doelmatig en sierlijk meubelstuk vormt. Uit den achterwand is links een stuk weggebroken en de daarachter gelegen kamer is in een biljartzaal herschapen, die elken minnaar van " het spel van het groene laken" zal bevredigen. De wanden zijn van een eikenhouten plank voorzien, waarop glazen, koppen, manchetten, sigarenkokers en dergelijke een plaatsje kunnen vinden. Er staan twee biljarts, die, van nieuwe banden en nieuw laken voorzien en op steunsels van cement vrij en onbeweeglijk rustend, zelfs aan veeleischende spelers echt genot en echte sport zullen verschaffen. Een klok in harmonie met betimmering en afwerking van het zaaltje, dat door drie ramen flink licht ontvangt, wijst den juisten tijd aan voor begin en einde der partijen. Een derde nieuw biljart is in de koffiekamer geplaatst. Dit is natuurlijk de attractie voor hartstochtelijke spelers en - van prima fabrikaat - doet het 't Sociëteitsbestuur eer aan. Er is dus in de eerste plaats voor de biljartspelers gezorgd en zij vinden nu in de B.S. een prachtige gelegenheid voor oefening, maar ook voor niet-biljartende bezoekers biedt de zaal thans een prettig, genoeglijk zitje.

 

10-01-1915 (B.V.)

In verband met het besluit in principe genomen, in de vorige vergadering tot het aanschaffen van een nieuw biljard van de Wilhelminafabriek, wordt door de Heer Van Oorschot in 't kort meedegedeeld welke de resultaten zijn van het onderhoud door hem en de Secretaris met den Directeur van genoemde fabriek gehouden. Deze biedt aan te leveren een 1e klas Biljard met 1e kwaliteit ballen zonder rek en queuen voor ƒ 610 terwijl de kosten van het leveren en leggen van een nieuw laken dan zullen bedragen ƒ 35. Geboden wordt door den Heer Salomons voor het gebruikte kleine biljard + ballen ƒ 250, zoodat de Sociëteit moet ten koste leggen voor een nieuw biljard en laken ƒ 645 - ƒ250 = ƒ395. Rekent men daaraf het saldo van het kegelbiljardconcours, benevens de kosten van een nieuw laken, waarvan toch het kleine biljard moest worden voorzien, dan zullen de kosten voor het aanschaffen van het nieuwe biljard ± ƒ 300 zijn. De Heer De Plot wijst op het feit dat we zuinig moeten zijn aangezien de contributies over 1915 belangrijk minder zullen bedragen; hij noemt slechts de Hoofdcursus en het Instructie Bataljon; spreker zal zich niet tegen de aanschaffing verzetten, doch zou gaarne bepaald zien, dat de betaling als volgt werd geregeld: ƒ 100 bij de levering en het restant voor 1 Mei 1916.Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten en tevens zal aan de Wilhelminafabriek worden gevraagd monsters laken te zenden met de prijzen daarvan.

 

23-04-1915 (A.V.K.)

Hr. Keijzer vindt het biljardtarief te hoog en zou dat weer op 15 ct per ½ uur gebracht willen zien. De prikkel is er niet, als men zoals nu geschiedt, samen de partij betaalt. De Voorzitter en de heer Snijder meenen, dat, nu de biljarden zoo goed in orde zijn, de prijs volstrekt niet te hoog is, en er nog nooit zoo'n opbrengst is geweest als thans. Niemand verplicht den spelers samen het gelag te betalen; dat is alleen een mondelinge afspraak bij velen, doch geen bindende wet. Kasrekening: Ontvangsten Biljards 1914 ƒ 1040,-.Onderhoud Biljards 1914 ƒ 400,-

 

21-05-1915(B.V.)

Geen reductie wordt toegestaan ten aanzien van de biljardgelden van enkele leden der Sociëteit die les nemen van een biljardmeester.

 

06-08-1915 (B.V.)

Door de Heeren Van Oorschot en Snijder is een conferentie gehouden met den Heer Salomon Directeur der Wilhelminafabriek. Door den Heer Van Oorschot wordt rapport uitgebracht en meededeeling gedaan van de kosten van het aanschaffen van een nieuw biljard, en het vernieuwen van het derde biljard. Aangezien de Wilhelminafabriek nog een aanzienlijk bedrag van de Sociëteit heeft te vorderen wordt besloten den Heer Salomons op te dragen de lakens van de biljards af te nemen, deze schoon te maken evenals de biljards zelve en z e daarna weder te leggen. De kosten zullen ƒ 18,- bedragen. Tevens wordt besloten te trachten alle voorradige queues aan genoemde Directeur te verkoopen, behalve de 12 welke bij het laatste biljard zijn geleverd. In verband met deze besluiten zal de Heer Salomons worden uitgenodigd zelve te komen om bedoelde zaken te bespreken; bij zijn komst zal hem ƒ400 op rekening worden betaald, terwijl dan tevens kan worden onderhandeld over een eventueele aankoop van nieuwe queuen.

 

25-08-1915 (B.V.)

Door den Heer Van Oorschot wordt meedegedeeld dat de lakens van de biljards zijn genomen, deze zijn geklopt en de biljards zijn schoongemaakt.De Heeren Van Oorschot en Snijder worden uitgenodigd 12 van de beste queuen uit te zoeken nl. die welke bij het laatste biljard zijn geleverd, en de rest tegen elk aanneemelijk bod te verkoopen.

 

28-12-1916 (B.V.)

In verband met de verhoogde accijns op het gedestilleerd wordt besloten de prijzen van enkele artikelen te verhoogen en wel: Een glas brandewijn of jenever (bittertje of klaar gedronken) op 12 cent, ½ glas 6 cent. Brandewijn- en jenevergrog ƒ 0,20.G. v. Oorschot voorzitter KBC (1915-1933).

 

09-10-1917 (B.V.)

Bij Koninklijk Besluit no.19. wordt vastgesteld dat de Kamper Biljard Club is goedgekeurd.

 

06-02-1918 (B.V.)

Voorstel: aan de leden van de Zwolsche Biljard Club en die van de Kamper Biljard Club welke hebben medegespeeld in het concours in Kampen, benevens aan de reserve, die medegespeeld heeft en de administrateurs, zullen na afloop van dat concours een diner worden aangeboden zonder wijn. De Heeren Van Oorschot en Snijder stemmen tegen.

 

24-02-1918 (A.V.Z.)

De wedstrijden die wij in het afgelopen seizoen met onze zustervereniging te Kampen aangingen, hebben een gunstig verloop voor ons gehad. 10 onzer streden tegen 10 der Kamper club. Totaal maakte Kampen 8487 punten en Zwolle 8791, derhalve 304 punten meer. Deze wedstrijden werden om en om gespeeld te Zwolle en Kampen, en zijn met veel animo gevoerd (op 09-12-17, 20-01-18, 10-02-18 en 24-02-18 red.)De Kamper spelers speelden over het algemeen constanter dan de Zwolsche. Bij beide is echter het klein-spel nog niet voldoende doorgevoerd.

 

18-09-1918 (B.V.)

De biljards dienen noodwendig te worden opgeknapt en in verband daarmee is het wenschelijk zich 3 nieuwe lakens en 1 stel nieuwe ballen aan te schaffen. De firma Hofschulze in Zwolle is genegen de lakens te leveren à ƒ 12,- per stuk en een stel nieuwe ballen voor ƒ 120 of ƒ 130. Besloten wordt hiertoe over te gaan en zoo mogelijk om de lakens en ballen te verkoopen.

 

30-03-1919 (B.V.)

Indien de Biljartclub een tekort heeft op de kosten van eene séance te geven door Mej. Schrier (Mej. Lies Schrier *1887 Domburg - †1962, was de beste vrouwelijke biljarter die Nederland toen kende. red.) wordt besloten de kosten van het verplaatsen van het biljart voor rekening van de Sociëteit te nemen.

 

01-08-1919 (B.V.)

De Heer Van Oorschot stelt voor het biljartgeld te verhoogen van 20 cent op 25 cent per half uur, aangezien het onderhoud der biljarts zeer hoog in prijs is. De Heer Engelen stelt voor, met het oog op eene gemakkelijke afrekening en de heerschende gewoonte om het biljartgeld gezamenlijk te betalen, het bedrag te stellen op 30 cent per half uur.

 

26-11-1919 (A.V.K.)

De Heer Bessem vindt het niet goed, dat op de eigen queuen pommerancen der Sociëteit worden gezet. De heer Schregardus ziet daar volstrekt geen kwaad in en wil alleen, dat het Bestuur het zal nalaten als er misbruik van gemaakt wordt.