Historie 1920-1930


26-02-1920 (B.V.)

Op voorstel van de Heer Snijder wordt besloten het onderhoud der biljarts etc. over 1920 op te dragen aan de firma J.A.Hoffschultze in Zwolle op voorwaarden in het schrijven van deze firma vermeld, nl. om de 3 maanden, dus 4 x per jaar, afnemen, schoonmaken en weer opleggen der lakens etc. tegen ƒ 65 per jaar.

 

09-1920 (Corr.)

Technisch Bureau A. Stuurman Jr. (voorheen firma Wed. B. Tilbout & Zoon) aan Directie B.S. i.v.m. lichtinstallatie. 3 billarts: De bestaande gasbillartlampen worden omgebouwd in electrische ornamenten en elk dezer ornamenten voorzien van 2 Argalampen 50 kaars.

 

01-10-1920 (B.V.)

De Heer Hoffschultze, biljartfabrikant te Zwolle, heeft toegezonden een prijsopgaaf van biljartklokjes met een reeks van aanbevelingen. De Voorzitter en de Heer Snijder gevoelen er wel voor een drietal van die klokjes aan te schaffen. De Heer Engelen evenzoo, doch deze wenscht geen kat in de zak te koopen. Hij is er wel voor, doch er dient garantie te worden gegeven voor één jaar; de uurwerken moeten niet telkens stuk zijn. De prijs is ƒ 45. De Heer Hoffschultze zal worden verzocht een exemplaar mee te brengen.

 

03-12-1920 (B.V.)

Door het lid Snijder wordt meegedeeld, dat de electrische verlichting der biljarts voor a.s. Zaterdag gereed zal zijn op welken dag een biljartwedstrijd zal worden gehouden tussen de Zwolsche en de Kamper Biljartclub. In verband daarmee wordt besloten op Zaterdag 10 December na 2 uur de biljarts ter beschikking te stellen van die spelen.

 

(A.V.Z.)

In onze wedstrijd met Kampen konden wij de daarvoor uitgeloofde medaille niet bemachtigen doordat wij de match tenslotte met een achterstand van 47 caramboles verloren. Om een dergelijke wedstrijd met zo'n miniem verschil te verliezen is absoluut van geen betekenis en kan het ons tot tevredenheid stellen nog te meer waar één onzer spelers de heer V.d. Wal het hoogste moyenne en de hoogste serie, resp. 3,43 en 31 wist te behalen. Van meer beteekenis bij dergelijke wedstrijden is mijns bedunkens de propaganda die bij zo'n gelegenheid voor de door ons beoefende sport wordt gemaakt. Werd in Kampen reeds de noodige belangstelling getoond, nog duidelijk staat mij voor de geest onze overvolle zaal toen 14 dagen later de Kamper biljarters onze gasten waren en op duidelijke wijze getoond werd dat buiten de leden onzer club, ten onzent nog velen zijn, bezield met liefde voor onze mooie sport en aangewezen om onder onze leiding die sport te beoefenen.

 

05-1922 (A.V.Z.)

De traditioneele wedstrijd met Kampen werd in tegenstelling met het vorige jaar met vlag en wimpel gewonnen. Ik wil volstrekt niet beweren dat zulks alleen was tengevolge het prima spel onzer spelers, neen, de Kamper club was door ziekte verzwakt en niet in staat een gelijkwaardig team in het krijt te brengen."

 

23-02-1923 (Corr.)

Hr. Snijder B.S. aan de Kamper Biljartclub.Onderwerp: Spelen handicap beschikbaar stellen biljarts. Besluiten van de Directie B.S.:1e aan de Kamper Biljartclub tot wederopzegging vergunning te verleenen om hare leden op Dinsdag- en Donderdagavond de handicap te laten spelen, zooals die bepaald is op de heden van kracht zijnde lijst, en de speelduur te berekenen voor elke partij op ½ uur.2e de biljarts te Uwer beschikking te stellen op 4 Maart a.s. van 10.30 voormiddags voor het houden van een concours.

 

23-03-1923 (Corr.)

Hr. Snijder B.S. aan de Heer W. de Vries. Onderwerp: Klacht over ongepast optreden van den chef tegenover U. De chef gaf te kennen niet beweerd te hebben, dat U een gat in één der lakens zou hebben gestooten, doch allen gezegd te hebben: hebt U wellicht gewetenswroeging. Hem is onder het oog gebracht, dat het niet op zijn weg ligt zich met de leden der Sociëteit te bemoeien, en dat hij voortaan dergelijke uitdrukkingen, al zijn die niet ernstig gemeend, zooals hij beweerde, achterwege moet laten.

 

05-1923 (A.V.Z.)

Daarna kwam de traditioneele wedstrijd met de Kamper Biljartclub. Wij zijn te zwak uitgekomen en de Kampenaren zijn hierdoor in staat geweest ons na een jaar den zilveren tak afhandig te maken. Oppassen is derhalve de boodschap het volgend seizoen opdat de prijs niet voor goed naar Kampen verhuist. Onze Voorzitter was de gelukkige winnaar van een door de Kamper Biljartclub voor de hoogste serie (24) te Kampen beschikbaar gestelde zilveren medaille (Archief ZBC).

 

05-1924 (A.V.Z.)

Daarna kwam de traditioneele wedstrijd met de Kamper Biljartclub. Wij zijn te zwak uitgekomen en de Kampenaren zijn hierdoor in staat geweest ons na een jaar den zilveren tak afhandig te maken. Oppassen is derhalve de boodschap het volgend seizoen opdat de prijs niet voor goed naar Kampen verhuist. Onze Voorzitter was de gelukkige winnaar van een door de Kamper Biljartclub voor de hoogste serie te Kampen (24) beschikbaar gestelde medaille.

 

20-01-1925 (K.C.)

Zondag jl. heeft in de B.S. de biljartwedstrijd Kampen - Zwolle plaats gehad. In de eerste drie ronden, welke in Zwolle gespeeld zijn, was Kampen 85 caramboles achtergebleven. Dezen achterstand heeft ze nu Zondag weten te verminderen tot 3. De eindstand was Zwolle 3224 en Kampen 3221 caramboles.

 

15-02-1927 (K.C.)

De zilveren beker aan Kampen. Op het biljart heeft Kampen ook te Apeldoorn gewonnen en nu den zilveren beker in eigendom gekregen. De eerste helft van den wedstrijd tussen de Apeldoornsche Biljartclub "Suisse" en de Kamper Biljartclub werd op 18 Januari gespeeld. Voor Kampen hetzelfde zestal nl. de heeren:

 

G. v. Oorschot (M. 3,02 Hs.26)

P. Westerhuis (M. 2,76 Hs. 17)

C.A. Schregardus (M. 4,16 Hs. 29)

A.R. Dijk (M. 3,03 Hs. 25)

Van de Rhoer (M. 2,64 Hs. 18)

T. de Jager (M. 3,57 Hs. 14)

 

Over het geheel werd vrij goed gespeeld en mocht Kampen erin slagen nog weer 5 winstpunten te maken. Er werd van beide kanten hardnekkig gestreden. Een hoogste serieprijs, uitgeloofd door "Suisse" viel van de Kamper spelers den heer G. v. Oorschot ten deel. Daar de fraaie zilveren beker als wisselprijs tweemaal achtereen of drie in het geheel moest gewonnen worden en Kampen hierop ook het vorig jaar beslag legde, is deze thans definitief eigendom van de Kamper Biljartclub.

 

25-11-1927 (K.C.)

De Zwolsche en de Kamper Biljartclub zijn weer ten strijde getogen. Deze keer om den fraaie zilveren Van Slooten's krans, vorig jaar door Kampen gewonnen en welke, wanneer Kampen straks doorgaat als vorigen Zondag te Zwolle, reeds dezen winter definitief in handen zou komen van de Kamper Biljartclub. En de fortuin schijnt met de stadgenooten te zijn, want, werd ons van deskundige zijde geschreven, de Zwollenaren hadden 20 november ietwat sterkere spelers. Desniettemin zijn de Kampers als overwinnaars uit het strijdperk getreden.

 

Resultaten voor Kampen (125 caramboles cadre):

V. Oorschot (M.3,32)

Schregardus (M. 3,86)

Snijder (M. 2,56)

Dijk (M. 2,93)

V.d. Rhoer (M. 2,34)

Westerhuis (M2,39)

05-1929 (A.V.Z.)

Tegen Kampen werd met 2 ploegen ten strijde getrokken. De eerste won met 3918 tegen 3653 caramboles en kwam daardoor in het bezit van den zilveren krans, het jaar tevoren gewonnen door Kampen en uitgeloofd door het bestuur der Buitensociëteit te Kampen. De 2e ploeg moest zich met een achterstand van 196 punten tevreden stellen. De zilveren tak, waarom voor de eerste maal gespeeld werd, ging derhalve voor een jaar naar Kampen. Een volgende keer echter, maar dan met een meer hechte ploeg als het kan tegen mannetjesputters als Blok, Reumer en Zomer, hopen we wraak te nemen.