Historie 1930-1940


23-01-1934 (Corr.)

"Wilhelmina" aan Voorzitter KBC Hr. C.A. Schregardus (1934-1935): Gaarne zien wij de af te draaien en door onzen monteur mede terug te brengen ballen zeer spoedig tegemoet, aangezien wij op dit oogenblik met een onnoemelijk groot aantal stellen ballen voor afdraaien worden overstelpt, zoodat het ondoenlijk is, iedereen direct te kunnen helpen. Wij moeten buitendien ook rekening houden met het vriezende weder en kunnen de ontvangen ballen niet direct na aankomst uitpakken. Met het oog op deze weersgesteldheid zouden wij U voorts ook willen verzoeken, de nieuwe ballen niet direct in gebruik te nemen en ook in den beginne daarmede niet te lang achter elkaar te laten spelen, totdat deze zich eenigszins hebben geacclimatiseerd.

 

J. v. d. Veen voorzitter KBC (1936-1938).

 

18-01-1939 (Corr.)

Hr. H. de Ruijter (Café Restaurant, Markt 16, Waalwijk) aan B.S. over het geven van een demonstratie van zijn zoon tegen een gage van ƒ 25,- en vrij verblijf voor twee personen met volledig pension gedurende 1 dag.

 

05-02-1939 (Corr.)

De Ruijter aan B.S.: Keesje speelt dien avond 2 partijen van 250 caramboles waarvoor U zelf de tegenstanders kunt uitkiezen.

R. Diepenveen voorzitter KBC (1939-1940).


Vanaf de oprichting tot en met de 2e wereldoorlog beweegt het ledental van de KBC (1911) zich tussen 20 en 35.

 

Enkele namen uit die periode in alfabetische volgorde:

Abeleven, E. Bachman, Boesveld, E. Broekman, Ph. de Bruyn, Busscher, R. Diepenveen, A.R. Dijk, W. Dwars G. Hzn,J. Eckhardt, Engelen, L. de Groot, J. Grootjen, Grote, Chr. Hengeveld, J. Hoogenkamp, T. de Jager, S.A. Kalf, W. v.d. Kamp, A. Karel, Keijzer, Korridon, H.C. Krediet, W. Lambert, Landsman, Mohnée, J.A. de Nes, G. v. Oorschot, B. Otten, Prins, A. Put, Van de Rhoer, A. Schilder, C.A. Schregardus, D.J. Siebrand, Smelser, Snel, A.M. Snijder, Stuiver, J. Tamminga, J.H. Tiel, J. v.d. Veen, V. Vlijmen, E. Wassens, P. Westerhuis, Wiegel, H. Wiersma, F.W. Woldendorp, H. Zomer.

 

Voorafgaand aan een lidmaatschap van de KBC 1911 in Restaurant De Kamper Bar, IJsselkade 59 hebben diverse Kamper biljarters jarenlang deelgenomen aan een onderlinge competitie tussen verschillende Kamper en IJsselmuider cafébiljartclubs. N.B. De gevonden wetenswaardigheden worden vanaf nu ingepast in de geschiedenis van de KBC 1911.

In en na de 2e W.O. deed ook de KBC 1911 aan deze Kamper Biljartcompetitie mee.

 

Locaties waar o.a. werd gebiljart:

Café Het Centrum (Nieuwe Markt).

Bestuursleden o.a.: R. ter Horst, A. Koek, H. Nagelmaker, B. v. Dijk, H. Lorist.

 

Café Vredenburg (Voorstraat).

Bestuursleden o.a.: A. Roelvink, G. Weijland, H. Visser, A. Schilder, J. Selles.

(Clubgebouw een tijdlang in De Moriaan)

 

Café De Kleine (Heilige Steege)

Café De Moriaan (Boven Nieuwstraat)

Café Leurink (De Graafschap)

Café Concordia o.a. Weijmer (Oudestraat)

Kamper Bar (IJsselkade)

Bestuursleden KBC 1911 o.a.: Ph. De Bruyn, J.A. de Nes, G. Schrijer, A. Karel, B.P. v. Mierlo.

 

De Noenzaal (Oudestraat) eigenaar Klaas Arendshorst

Spelers o.a. Milanie, Wil v.d. Meulen, Gait Kranenburg, Aalt v. Bruggen.

 

Café Grote IJBC (Burg. v. Engelenweg) IJsselmuiden

o.a. G. Grote, H. Schinkel, G. Schabbink.

 

Café Klappe (Buiten Nieuwstraat)

Café De Boterton (De Plantage) Fam.Van Straten

De Poort van Kleef (Oudestraat)

De Steur (Oudestraat) Zieleman

Café W. de Kleine (Onder de Toren)

In een aantal van deze locaties werd de biljartcompetitie gespeeld.

 

03-1938 (Archief KBC)

Kamper Bar - Vredenburg. Herinneringsplaquette.

 

03-03-1939 (K.C.)

Derde wedstrijd in de voorronde om het Biljartkampioenschap van Kampen tussen het 1e vijftal der Biljartvereeniging "Vredenburg" en het 1e van de Biljartvereeniging "Noenzaal" op het biljart van de Kamper Bar. Deze wedstrijden waren een proef om te komen tot het doel alle plaatselijke biljartvereenigingen te betrekken bij deze wedstrijden. De pasgeboren vereeniging onder den naam "Kamper Biljart Bond" behoeft alle steun en medewerking zoowel van spelers als caféhouders. De helft van de competitie is thans gespeeld: 800 caramboles voor de "Kamper Bar", 803 voor de "Noenzaal" en 818 voor "Vredenburg".

 

17-03-1939 (K.C.)

Een biljartwedstrijd tusschen het 2e vijftal van de B.V. "Kamper Bar" en het 2e vijftal van de B.V. "Noenzaal" (75 caramboles). Na een zeer geanimeerden wedstrijd mocht de "Noenzaal" er in slagen den wedstrijd te winnen met 328 caramboles tegen 308 van de "Kamper Bar".

 

24-03-1939 (K.C.)

Vijfde biljartwedstrijd in de onderlinge wedstrijden van den Kamper Biljart Bond tusschen het 1e vijftal van "Vredenburg" en de" Kamper Bar" in de Noenzaal (100 caramboles). "Vredenburg" won met 484 tegen 355 caramboles. Met nog één wedstrijd te spelen is het totaal aantal caramboles over alle tot nu toe gespeelde wedstrijden a.v. "Kamper Bar" 1463 (thans uitgespeeld), "Vredenburg" 1302 (met nog 1 te spelen wedstrijd) en "Noenzaal" 1131 (met nog 1 te spelen wedstrijd). Het is bijna zeker dat de vereeniging "Vredenburg" den eersten prijs zal behalen, daar zij indien ze in dezen resterenden wedstrijd nog 162 caramboles produceert, reeds boven de "Kamper Bar" staat. Na afloop van den wedstrijd werd door de caféhouder van de Noenzaal als verrassing een prijs voor de hoogste serie beschikbaar gesteld.

 

27-03-1939 (Corr.)

B.S. aan De Ruijter: Tot onze spijt kan de biljartseance van Uwen zoon Kees de Ruijter geen doorgang vinden. De Arbeidsinspectie te Deventer heeft nl. bezwaren tegen het houden van de seance (leeftijd red.), welke in strijd is met art. 61 der Arbeidswet.

 

31-03-1939 (K.C.)

Eindwedstrijd onderlinge biljartcompetitie. In de Kamper Bar is de laatste wedstrijd gehouden tusschen de "Noenzaal" en "Vredenburg". In een fraaie, spannende en sportieve wedstrijd heeft de "Noenzaal" het genoegen mogen smaken de "Kamper Bar" voor de 1e keer te slaan, daar ze het prachtige resultaat behaalde van 336 caramboles tegen "Vredenburg" 290.

 

Eindstand: 1. Vredenburg 1592 2. Noenzaal 1467 3. Kamper Bar 1463.

De voorzitter van de "K.B." reikte fraaie bekers uit. Allen spraken hun groote voldoening uit over het verloop van de competitie, naast het feit dat door onderlinge samenwerking voor de Kamper biljartsport heel wat te bereiken was. In de beste stemming bleef men nog eenige tijd bijeen.